Privacy Policy

Informatie over gegevensbescherming
Door deze website te bezoeken, kunnen persoonsgegevens worden verwerkt. Om u een beter idee te geven van deze verwerking van persoonsgegevens vatten wij hieronder voor u op overzichtelijke wijze samen wat deze verwerking inhoudt. Ten behoeve van een correcte verwerking wijzen wij u bovendien op uw rechten op grond van de Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Duitse wet inzake gegevensbescherming (BDSG).

V.O.F. YES I DID is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking.

1. Contact
Voor vragen of opmerkingen over deze informatie of om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met:

V.O.F. YES DID
Joost Banckertsplaats 220
3012HK Rotterdam

Tel.: +31628399915

E-Mail: info@yesidid.nl

2. Doelstelling en functioneren van YES I DID
V.O.F. YES DID exploiteert onder de merknaam YES I DID een internationale online-marktplaats voor tweedehands trouwjurken. Via deze marktplaats kunnen particuliere en zakelijke gebruikers producten kopen en verkopen.
YES I DID faciliteert voor de verkopers de online-verkoop en het in de handel brengen via verschillende marketingkanalen. De verkopers zijn zelfverantwoordelijk voor omschrijvingen van producten en het afhandelen van betaling en verzending van het product. YES I DID maakt het mogelijk dat eventuele kopers kunnen communiceren met de verkoper, in het bijzonder om over de prijs te kunnen onderhandelen of vragen te kunnen stellen over de trouwjurk.
Voor het faciliteren van de verkoop, moeten er persoonlijke contactgegevens worden verwerkt, zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Deze informatie is vereist voor, het afronden van de betaling die gedaan wordt ten behoeve van YES I DID voor het faciliteren van de verkoop op de website. Deze gegevens worden niet aan derden gegeven. Op de website maken wij alleen de voornaam van de verkoper bekend.
YES I DID wil actieve ondersteuning bieden aan zowel kopers als verkopers en biedt speciaal hiervoor de volgende niet-commerciële e-maildiensten aan voor geregistreerde gebruikers:
• versturen van kennisgevingen bij kortingen op artikelen in het winkelmandje en op het wensenlijstje;
• opvragen van prijsinformatie door geïnteresseerde kopers voor prijsonderhandelingen als onderdeel van de aankoop van producten;
• mails bij problemen met de betaling of afgebroken betaling;
• informatie over hoe YES I DID werkt, ter ondersteuning van gebruikers die zich net hebben geregistreerd;
• kennisgeving aan verkopers over vragen van geïnteresseerde kopers;
• advisering van verkopers over hoe zij hun verkoopkansen kunnen vergroten
YES I DID wil actieve ondersteuning bieden aan zowel kopers als verkopers en biedt hiervoor de volgende telefonische diensten aan voor geregistreerde gebruikers:
• ondersteuning bij problemen bij het plaatsen van het product.
• beantwoording van vragen over het plaatsen van het product.

3. Algemene informatie over gegevensverwerking
Door deze website te gebruiken, worden er mogelijk persoonsgegevens verwerkt. “Persoonsgegevens” is een begrip uit de wetgeving inzake gegevensbescherming en duidt op alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Ook het IP-adres kan tot een persoonsgegeven worden gerekend. Een IP-adres wordt door de internetaanbieder toegewezen aan elk apparaat dat verbinding heeft met het internet zodat het apparaat gegevens kan verzenden en ontvangen. Als u onze website gebruikt, registreren wij informatie die u zelf aan ons verstrekt. Bovendien wordt er tijdens uw bezoek aan onze website door ons automatisch bepaalde informatie opgeslagen over uw gebruik van de website.
a. Rechtsgrondslagen voor de gegevensverwerking
Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de AVG en de BDSG. Wij verwerken uw gegevens alleen wanneer dit wettelijk is toegestaan. Als u deze website bezoekt, verwerken wij uw persoonsgegevens uitsluitend met uw toestemming (AVG art. 6, lid 1, onder a)) voor de uitvoering van een overeenkomst, waarbij u partij bent, of op uw verzoek om vóór de sluiting van de overeenkomst maatregelen te nemen (AVG art. 6, lid 1, onder b)) voor het voldoen aan een wettelijke verplichting (AVG art. 6, lid 1, onder c)) of indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of van de belangen van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en uw fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen (AVG art. 6, lid 1, onder f)). Gegevens van sollicitanten verwerken wij alleen om de arbeidsrelatie te vestigen, in overeenstemming met het BDSG, art. 26 lid 1.
b. Intrekking van toestemming
Op grond van AVG, artikel 7, lid 3 kunt u een eenmaal verleende toestemming voor gegevensverwerking op elk gewenst moment intrekken. Een dergelijke intrekking doet niets af aan de rechtmatigheid van de verwerking die op grond van de verleende toestemming heeft plaatsgevonden voorafgaand aan de intrekking.
c. Bewaartermijn
Voor zover er in de informatie hieronder niets anders wordt vermeld, bewaren wij de gegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking of voor de nakoming van onze contractuele of wettelijke verplichtingen. Dergelijke wettelijke bewaringsverplichtingen kunnen in het bijzonder voortvloeien uit het handelsrecht of het fiscaal recht.
d. Technische dienstverleners
Voor zover hieronder niets anders wordt gesteld, worden de gegevens verwerkt op de servers van technische dienstverleners, die wij hiertoe opdracht hebben gegeven. Deze dienstverleners verwerken de gegevens alleen op uitdrukkelijke instructie en zijn bij overeenkomst verplicht te zorgen voor toereikende technische en organisatorische maatregelen om de gegevens te beschermen.

4. Verwerken van serverlogbestanden
Wanneer u onze website alleen bezoekt om informatie te vinden, wordt er in eerste instantie automatisch (dus niet via een registratie) algemene informatie opgeslagen, die door uw browser naar onze server wordt verzonden. Het betreft de volgende standaardinformatie: type/versie van browser, besturingssysteem, opgevraagde pagina, de daarvoor bezochte pagina (referrer URL), IP-adres, datum en tijdstip van het serververzoek en de HTTP-statuscode.
Wij verwerken deze gegevens om onze gerechtigde belangen te behartigen in overeenstemming met AVG art. 6, lid 1 onder f). Deze verwerking is bedoeld voor het technische beheer en de veiligheid van de website. De opgeslagen gegevens worden na zeven dagen verwijderd, tenzij er concrete aanwijzingen zijn voor een verdenking van onrechtmatig gebruik, die een nader onderzoek en verwerking van de informatie vereisen.

5. Contactformulier
Onze website bevat een contactformulier via welk u ons berichten kunt verzenden. Uw gegevens worden daarbij gecodeerd verzonden.
De gegevens worden verwerkt in overeenstemming met AVG art. 6, lid 1, onder b). Alle invoervelden die als verplicht zijn aangemerkt, moeten worden ingevuld om uw verzoek te kunnen verwerken. Als de betreffende informatie niet wordt verstrekt, kunnen wij uw verzoek niet verwerken. Alle overige gegevens verstrekt u op vrijwillige basis. U kunt ons echter ook een bericht sturen via ons contact-e-mailadres.

6. Registratie en aanmelding
Om bepaalde functies van de website te kunnen gebruiken, is registratie via de website vereist. Welke informatie verplicht is, is te zien op het registratieformulier. Informatie die staat aangemerkt als verplicht, moet worden ingevuld, anders kan de registratie niet worden afgerond. De verstrekte gegevens worden verwerkt om ons in staat te stellen onze diensten te leveren. Wij verwerken deze gegevens in overeenstemming met AVG art. 6, lid 1 onder b).

7. Facebook Connect
U hebt bovendien de mogelijkheid om u te registreren via Facebook (aanmelding via Facebook). Hiervoor kunt u gebruikmaken van uw eigen Facebook-account. Via de aanmelding bij Facebook kunt u zich registreren op onze website.
Als u zich wilt aanmelden via uw Facebook-account, wordt u eerst rechtstreeks naar Facebook doorgestuurd. Facebook vraagt u dan om u aan te melden of te registreren. Daarbij krijgen wij in geen geval toegang tot uw persoonlijke aanmeldingsgegevens (gebruikersnaam en wachtwoord).
Bij de tweede stap koppelt u uw Facebook-profiel aan onze dienst. U ziet dan ook welke gegevens uit uw Facebook-profiel aan ons worden overgedragen. Dit betreft doorgaans al uw “openbare informatie” bij Facebook en informatie die u voor iedereen toegankelijk hebt gemaakt of specifiek vrijgeeft. Dit betreft doorgaans uw naam, profiel- en omslagfoto, geslacht, netwerken, gebruikersnaam (Facebook-URL) en uw Facebook-ID (gebruikersnummer). Om los van Facebook met u contact te kunnen opnemen, gebruiken wij ook het e-mailadres waarmee u bij Facebook staat geregistreerd. Voor een overzicht van informatie op uw profiel die voor iedereen te zien is, gaat u naar Instellingen in het menu van uw Facebook-profiel (https://www.facebook.com/settings?tab=applications).
De gegevens worden verwerkt en opgeslagen op grond van de door u verleende toestemming zoals bedoeld in AVG art. 6, lid 1, onder a). Als u de koppeling tussen Facebook Connect en onze dienst ongedaan wilt maken of uw toestemming wilt intrekken, dient u op uw Facebook-profiel de vereiste wijzigingen in te stellen (https://www.facebook.com/settings). Wij mogen dan geen gegevens meer van uw Facebook-profiel gebruiken.
Facebook wordt beheerd door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS, of, als u woonachtig bent binnen de EU, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.
Facebook Inc. is gecertificeerd volgens de Privacy Shield-overeenkomst en geeft daarmee de garantie dat zij zich houdt aan het Europese recht inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).
Gelieve aanvullend kennis te nemen van de gebruikersbepalingen en richtsnoeren voor gegevensverwerking van Facebook: https://www.facebook.com/legal.

8. Reacties
Wij bieden u de mogelijkheid om op onze website een reactie te plaatsen in verband met het getoonde artikel. Dit stelt u als gebruiker in staat om de betreffende verkoper een vraag te stellen. Om van deze dienst gebruik te kunnen maken, is registratie vereist. Als u een reactie achterlaat, wordt uw gebruikersnaam bij het artikel weergegeven. Alle verdere informatie die u verstrekt (bijv. in een reactie) wordt verstrekt op vrijwillige basis.
Uw e-mailadres wordt opgeslagen in overeenstemming met AVG art. 6, lid 1, onder f). Wij maken uitsluitend gebruik van uw persoonsgegevens in het geval dat wij van een derde de melding ontvangen dat uw reactie in strijd is met de wet en wij eventueel geacht worden deze melding te controleren. Wij bewaren uw gegevens zolang uw reactie voor iedereen zichtbaar is.
Wij controleren in principe reacties niet voordat ze worden gepubliceerd. Wij behouden ons echter uitdrukkelijk het recht voor om uw reactie te verwijderen als die door een derde als strijdig met de wet wordt aangemerkt. U kunt op elk gewenst moment bezwaar maken tegen de opslag van de hierboven vermelde gegevens. In dat geval zullen wij uw reactie van onze website moeten verwijderen.

9. Gegevensverwerking voor de afhandeling van de transactie
Voor zover u gebruik maakt van de dienst van onze website, verwerken wij weliswaar persoonsgegevens, maar blijft dit beperkt tot die gegevens die nodig zijn om de koopovereenkomst te sluiten. Wij verwerken voor het plaatsen van de advertentie op onze website alleen die gegevens die u zelf op ons formulier hebt ingevuld. Op de website is alleen de gebruikersnaam zichtbaar.
De gegevens worden verwerkt in overeenstemming met AVG art. 6, lid 1, onder b). Alle invoervelden die als verplicht zijn aangemerkt, moeten worden ingevuld om uw bestelling te kunnen verwerken. Als de betreffende informatie niet wordt verstrekt, kunnen wij uw bestelling niet verwerken. Alle overige gegevens verstrekt u op vrijwillige basis.

10. Betalingen
Voor het uitvoeren van transacties maken wij gebruik van verschillende aanbieders van betaaldiensten. Daarover leest u hieronder meer.
a. Creditcard
U kunt per creditcard betalen. We maken u erop attent dat informatie in verband met de betaling wordt verzameld en verwerkt onder de verantwoordelijkheid van de betreffende betaaldienst zelf.
b. PayPal
Ook kunt u via PayPal betalen. We maken u erop attent dat informatie in verband met de betaling wordt verzameld en verwerkt onder de verantwoordelijkheid van PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., statutair gevestigd te Luxemburg.
PayPal geeft ons uw adresgegevens door zoals die bij PayPal zijn opgeslagen. Wij gebruiken die gegevens uitsluitend voor het uitvoeren van de overeenkomst. De gegevens worden verwerkt in overeenstemming met AVG art. 6, lid 1, onder b).
Meer informatie over gegevensbescherming bij PayPal vindt u op: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE#r5.
c. Overige betaaldiensten
U hebt ook de mogelijkheid om te betalen met iDEAL. We maken u erop attent dat informatie in verband met de betaling wordt verzameld en verwerkt onder de verantwoordelijkheid van de betreffende betaaldienst zelf.

11. Sollicitaties
Het is mogelijk om via onze website te solliciteren naar een functie. Hiervoor vragen wij uw persoonlijke contactgegevens op, met name uw naam, cv, uw sollicitatiebrief en overige informatie die u verstrekt. Voor de selectie van kandidaten gebruiken wij een externe dienstverlener, die conform de wettelijke voorwaarden voor het verwerken van de opdracht alleen op instructie van ons werkzaam is.
Uw persoonlijke sollicitatiegegevens worden uitsluitend verzameld, opgeslagen, verwerkt en gebruikt in verband met uw belangstelling voor een actuele of toekomstige betrekking bij ons en de verwerking van uw sollicitatie. Uw online-sollicitatie wordt uitsluitend verwerkt en gelezen door de relevante contactpersoon. Alle werknemers die gegevens verwerken zijn met betrekking tot uw gegevens gehouden aan een vertrouwelijkheidsplicht.
Als wij u geen betrekking kunnen aanbieden, zullen wij de door u verstrekte gegevens tot maximaal zes maanden na afronding van de sollicitatieprocedure voor het beoogde doel bewaren, om vragen in verband met uw sollicitatie en afwijzing te kunnen beantwoorden. Dit is niet van toepassing indien wettelijk is bepaald dat wij uw gegevens niet mogen verwijderen, er een langere bewaartermijn ten behoeve van bewijsvoering vereist is of u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor een langere bewaartermijn.
Wij verwerken de gegevens in overeenstemming met art. 26 lid 1 BDSG. Indien wij uw sollicitatiegegevens langer dan zes maanden bewaren en u daartoe uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, willen wij u erop wijzen dat u op grond van AVG art. 7, lid 3 uw toestemming op elk gewenst moment kunt intrekken. Een dergelijke intrekking doet niets af aan de rechtmatigheid van de verwerking die op grond van de verleende toestemming heeft plaatsgevonden voorafgaand aan de intrekking.

12. Nieuwsbrief
Hieronder vertellen wij u meer over onze nieuwsbrief en andere commerciële e-mails en elektronische post en uw rechten om hiertegen bezwaar te maken. Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief gaat u akkoord met de verzending en de beschreven procedure. De rechtsgrondslag hiervoor is uw toestemming in overeenstemming met AVG art. 6, lid 1, onder a).
De aanmelding voor onze nieuwsbrief vindt plaats door middel van de “double opt-in”-procedure, ten behoeve van de bevestiging van uw e-mailadres. Deze bevestiging is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat niemand zich kan aanmelden met andermans e-mailadres. De aanmeldingen voor de nieuwsbrief worden vastgelegd om het aanmeldingsproces te kunnen aantonen zoals wettelijk is vereist. Hiertoe behoren de opslag van het tijdstip van aanmelding en bevestiging en het IP-adres. Ook worden de wijzigingen van uw gegevens die bij de verzenddienstverlener zijn opgeslagen, vastgelegd. De nieuwsbrieven worden verstuurd via de externe dienstverlener Mailchimp (The Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, Georgia 30308).
Mailchimp is gecertificeerd volgens de Privacy Shield-overeenkomst en geeft daarmee de garantie dat zij zich houdt aan het Europese recht inzake gegevensbescherming.
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active
De nieuwsbrieven bevatten cookies die door de server van de verzenddienstverlener worden opgevraagd als de nieuwsbrief wordt geopend. Door het opvragen van deze cookies wordt in eerste instantie technische informatie verzameld, zoals informatie over uw browser en uw systeem, uw IP-adres, het tijdstip en de locatie van opvraging (die kan worden bepaald aan de hand van het IP-adres). Deze informatie wordt gebruikt voor technische verbeteringen of voor doelgroepen en hun leesgedrag aan de hand van opgevraagde locaties (aan de hand van IP-adressen) of het tijdstip waarop toegang is verkregen. Onder het verzamelen van statistische informatie valt ook het vaststellen of en wanneer de nieuwsbrieven worden geopend en wanneer op welke links wordt geklikt. Deze informatie kan om technische redenen weliswaar worden geassocieerd met afzonderlijke ontvangers van de nieuwsbrief, maar de analyses zijn vooral bedoeld om de leesgewoonten van onze gebruikers te leren kennen en de inhoud aan hen aan te passen of op basis van de interesses van onze gebruikers specifieke content te verzenden. Dit gebeurt in overeenstemming met AVG art. 6, lid 1, onder f).
U kunt op elk gewenst moment bezwaar maken tegen verdere ontvangst van onze nieuwsbrief. Dit bezwaar geldt dan voor alle toekomstige verzendingen. U kunt u afmelden voor de nieuwsbrief via de link die onder elke mail staat of per e-mail aan het e-mailadres dat staat vermeld bij Contact. Helaas is het niet mogelijk om bezwaar te maken tegen een van beide, de verzending via de verzenddienstverlener of de statistische analyse. In dat geval wordt het volledige abonnement opgezegd.

13. Nieuwsbrief zonder toestemming
Als wij uw e-mailadres hebben ontvangen in het kader van een aankoop of een verkoop van goederen of diensten en als u geen bezwaar heeft geuit, behouden wij ons het recht voor om u regelmatig aanbiedingen voor met deze aankoop vergelijkbare producten uit ons assortiment per e-mail toe te sturen.
Indien u dit niet op prijs stelt, kunt u hiertegen op elk gewenst moment bezwaar maken door een e-mail te sturen naar info@yesidid.nl. Bovendien bevat elke nieuwsbrief een afzonderlijke link waarmee u zich kunt afmelden.

14. Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Hierdoor wordt de gebruikte browser geïdentificeerd en onze webserver kan daardoor de browser herkennen. Indien dit gebruik van cookies met zich meebrengt dat er persoonsgegevens worden verwerkt, doen wij dit in overeenstemming met AVG art. 6, lid 1, onder f). Deze verwerking vindt plaats in het kader van ons gerechtigd belang om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken.
De meeste cookies die wij gebruiken zijn zogeheten “sessiecookies”. Deze worden na uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies (“persistent cookies”) worden na een specifieke duur automatisch verwijderd; deze tijdsduur kan per cookie verschillen. U kunt de cookies op elk gewenst moment zelf verwijderen via de veiligheidsinstellingen van uw browser. U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van cookies via uw browserinstellingen. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Consumentenbond https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen

15. Analyse van onze website
a. Google Analytics
Voor een analyse van de bezoekers van onze website maken wij gebruik van Google Analytics van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; “Google”). Google maakt gebruik van cookies. De informatie die de cookie verzamelt over het gebruik van het online-aanbod door de gebruikers wordt doorgaans verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie op ons verzoek om het gebruik van ons online-aanbod door de gebruikers te analyseren, om rapporten samen te stellen over de activiteiten binnen het online-aanbod en om verdere diensten in verband met het gebruik van het online-aanbod en het gebruik van het internet voor ons uit te voeren. Daarbij kunnen op basis van de verwerkte gegevens gepseudonimiseerde gebruiksprofielen van de gebruikers worden gecreëerd.
Wij gebruiken Google Analytics uitsluitend als de IP-anonimisering is geactiveerd. Dit wil zeggen dat het IP-adres van gebruikers in lidstaten van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte door Google wordt afgekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres verzonden naar een server van Google in de VS en daar afgekort.
Het IP-adres dat wordt verzonden door de browser van de gebruiker wordt door Google niet samengevoegd met andere gegevens. Gebruikers kunnen verhinderen dat cookies worden opgeslagen door de bijbehorende instelling van uw browsersoftware daarop in te stellen. U kunt bovendien verhinderen dat de informatie die door de cookie is verzameld wordt vastgelegd door de browser plug-in die via deze link beschikbaar is te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Als u onze website bezoekt via een mobiel apparaat, kunt u Google Analytics uitschakelen door te klikken op deze link.
De rechtsgrondslag voor het gebruik van deze dienst is AVG art. 6, lid 1, onder f), en dient het gerechtigd belang van de analyse van het gedrag van gebruikers op onze website en stelt ons in staat om zo nodig onze website te verbeteren.
Google is gecertificeerd volgens de Privacy Shield-overeenkomst en geeft daarmee de garantie dat zij zich houdt aan het Europese recht inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
b. Webanalyse met Matomo
Voor ons aanbod maken wij gebruik van de webanalysedienst Matomo 2.17 (voorheen Piwik). Matomo is een opensource software voor websiteoptimalisatie en analyseert op geanonimiseerde wijze het gebruik door bezoekers van onze website door middel van cookies. Daarbij worden de IP-adressen geanonimiseerd meteen nadat ze zijn verwerkt en voordat ze worden opgeslagen. Er vindt geen verdere verwerking van persoonsgegevens via Matomo plaats. De informatie die via cookies over uw gebruik van het aanbod wordt verzameld, wordt niet gebruikt voor analyse of profilering van personen en wordt evenmin aan derden doorgegeven.
Wij verwerken deze gegevens om onze gerechtigde belangen te behartigen in overeenstemming met AVG art. 6, lid 1 onder f). Met de verwerking willen wij ons aanbod optimaliseren, waarbij wij proberen zo weinig mogelijk persoonsgegevens te verwerken.
U kunt op elk gewenst moment bezwaar maken tegen alle gegevensverwerking. Dit kunt u doen door middel van een browserextensie die advertenties en trackingdiensten blokkeert, of u kunt het plaatsen van cookies verhinderen via de instellingen van uw browser. Bovendien kunt u vervolgens met één klik op de muis bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens door Matomo. In dat geval wordt er op uw browser een zogeheten opt-out cookie geplaatst. Dit heeft tot gevolg dat Matomo geen sessiegegevens verzamelt. Als u de cookies in uw internetbrowser verwijdert, wordt ook de opt-outcookie gewist. Als u onze website vervolgens opnieuw bezoekt, moet die opnieuw worden ingeschakeld.

16. Tracking & retargeting
a. Facebook (Facebookpixels)
Op onze website gebruiken wij Facebookpixels van Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS, of, als u woonachtig bent binnen de EU, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (“Facebook”).
Aan de hand van deze pixels kunnen wij het gedrag van gebruikers volgen nadat zij via een advertentie op Facebook naar onze website zijn gestuurd (zgn. “conversie”). Wij kunnen op deze manier ook de effectiviteit van advertenties op Facebook registreren voor statistische doeleinden en marktonderzoek. De gegevens die op deze manier worden geregistreerd, zijn voor ons anoniem, d.w.z. wij krijgen geen persoonsgegevens van individuele gebruikers te zien. Wel worden deze gegevens door Facebook opgeslagen en verwerkt. Wij zullen u hierover informeren op basis van wat wij hierover weten. Facebook kan deze gegevens koppelen aan uw Facebook-account en ook gebruiken voor eigen reclamedoeleinden, overeenkomstig het richtsnoer van Facebook zelf inzake het gebruik van gegevens https://www.facebook.com/about/privacy/.
De Facebook-pixel wordt door Facebook ingeschakeld zodra u onze website opvraagt en er kan op uw apparaat een cookie worden geplaatst. Als u vervolgens inlogt op Facebook of Facebook bezoekt terwijl u al bent ingelogd, wordt het bezoek aan ons online-aanbod in uw profiel geregistreerd. De gegevens die via u worden verzameld zijn voor ons verder anoniem en wij kunnen de identiteit van de gebruiker er dus niet uit afleiden. Wel worden de gegevens door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat deze kunnen worden gekoppeld aan het gebruikersprofiel en door Facebook kunnen worden gebruikt, ook voor marktonderzoek -en advertenties van Facebook zelf.
De rechtsgrondslag voor het gebruik van deze dienst is AVG art. 6, lid 1, onder f) en de verwerking vindt plaats in het kader van onze gerechtvaardigde economische belangen.
U kunt bezwaar maken tegen registratie via de Facebookpixel en het gebruik van uw gegevens voor het weergeven van advertenties van Facebook via deze link: https://www.facebook.com/settings?tab=ads
Facebook is gecertificeerd volgens de Privacy Shield-overeenkomst en geeft daarmee de garantie dat zij zich houdt aan het Europese recht inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).
b. Facebook Custom Audiences
Onze website maakt gebruik van Facebook Custom Audiences voor websites, een dienst van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS (“Facebook”). Dit houdt in dat er op onze website een remarketing-pixel van Facebook staat via welke Facebook de bezoekers van onze website kan registreren en hun gegevens kan gebruiken voor advertenties (Facebook Ads). De pixel zorgt ervoor dat er algemene informatie over de browsersessie aan Facebook wordt verzonden evenals een niet-omkeerbare en niet-persoonsgerelateerde controlesom (hashwaarde), die op basis van uw Facebook-id wordt gegenereerd. Nadere informatie over de hantering van uw gegevens door Facebook en uw rechten en mogelijkheden om de instellingen aan te passen om uw persoonsgegevens te beschermen vindt in de instructies van Facebook over gegevensbescherming: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met AVG art. 6, lid 1, onder f). Als u bezwaar wilt maken tegen toekomstig gebruik door Facebook Website Custom Audiences (“opt out”), kan dit via https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences.
Facebook is gecertificeerd volgens de Privacy Shield-overeenkomst en geeft daarmee de garantie dat zij zich houdt aan het Europese recht inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).
c. Google Marketing Services
Op onze website maken wij gebruik van Marketing en Remarketing Services van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; “Google”). Met deze services kunnen wij gerichter adverteren op basis van de interesses van gebruikers. Via remarketing krijgen gebruikers advertenties en producten te zien waarvoor via andere websites binnen het netwerk van Google een dergelijke belangstelling is vastgesteld. Om dit te kunnen doen, voert Google een code uit als u onze website opvraagt. Hierdoor worden zogeheten (re)marketing tags op de website geplaatst. Aan de hand daarvan wordt op het apparaat van de gebruiker een individuele cookie, d.w.z. een klein bestandje, opgeslagen (in plaats van cookies kan er ook gebruik worden gemaakt van andere technologieën). De cookies kunnen worden gebruikt door verschillende domeinen, onder meer door google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com of googleadservices.com. In dit bestandje wordt vastgelegd naar welke websites de gebruiker heeft gezocht, voor welke content hij interesse heeft getoond en welke aanbiedingen hij heeft bekeken. Bovendien worden er technische informatie over de browser en het besturingssysteem, doorverwijzende websites en duur van het bezoek evenals overige informatie over het gebruik van het online-aanbod opgeslagen. Ook wordt het IP-adres van de gebruikers geregistreerd, waarbij moet worden gezegd dat in verband met Google Analytics het IP-adres van gebruikers in lidstaten van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte wordt afgekort.
Alle gebruikersgegevens worden alleen als pseudonieme gegevens verwerkt. Google slaat dus geen namen of e-mailadressen op. Alle getoonde advertenties worden derhalve niet gericht op een persoon maar op de houder van de cookie. Deze informatie wordt door Google verzameld en verzonden naar en opgeslagen op een server in de VS.
De Google Marketing-diensten die wij gebruiken, zijn onder meer het online-advertentieprogramma Google AdWords. Bij Google AdWords krijgt elke klant van AdWords een andere conversiecookie toegewezen. Cookies kunnen daardoor niet worden gevolgd via de websites van klanten van AdWords. De informatie die door middel van cookies wordt verkregen, is bedoeld om conversiestatistieken te genereren voor klanten van AdWords die hebben gekozen voor conversietracking. Klanten van AdWords kunnen op die manier zien hoeveel gebruikers in totaal op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een conversietracking tag. Zij krijgen echter geen informatie die tot de gebruikers persoonlijk te herleiden is.
Via de Google-marketingservice DoubleClick kunnen we advertenties van derden plaatsen. DoubleClick maakt gebruik van cookies waarmee Google en partnerwebsites van Google advertenties kunnen plaatsen op basis van het bezoek van gebruikers aan deze website of andere websites.
Het gebruik van de diensten van Google vindt plaats via de tagmanager van Google. Nadere informatie over het gebruik van gegevens voor marketingdoeleinden door Google is te vinden op de overzichtspagina: https://www.google.com/policies/technologies/ads, de verklaring inzake gegevensbescherming staat te lezen op https://www.google.com/policies/privacy.
De rechtsgrondslag voor het gebruik van deze dienst is AVG art. 6, lid 1, onder f). Om bezwaar te maken tegen de op belangstelling gebaseerde advertenties door Google Marketing Services kan gebruik worden gemaakt van de instellingen en opt-out mogelijkheden van Google: http://www.google.com/ads/preferences.
Google is gecertificeerd volgens de Privacy Shield-overeenkomst en geeft daarmee de garantie dat zij zich houdt aan het Europese recht inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

17. Geïntegreerde diensten en content van derden
Wij maken op onze website gebruik van diensten, services en content van derden (hierna “content”). Hiervoor is het vanuit technisch oogpunt nodig dat uw IP-adres wordt verwerkt zodat de content naar uw browser kan worden verzonden. Uw IP-adres wordt daarom verzonden aan de betreffende derde.
Wij verwerken deze gegevens om onze gerechtigde belangen in het kader van de optimalisatie en de commerciële exploitatie van onze website te behartigen in overeenstemming met AVG art. 6, lid 1 onder f).
Voor het integreren van content wordt regelmatig gebruik gemaakt van de programmeertaal Java. U kunt verhinderen dat de gegevens worden verwerkt door in uw browser Java te deactiveren. Meer informatie hierover alsmede verdere veiligheidsinstructies vindt u op de website van het Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik: https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/Empfehlungen/EinrichtungSoftware/EinrichtungBrowser/Sicherheitsmassnahmen/Java/Java_Sicherheistempfehlungen/java_sicherheitsempfehlungen_node.html
Wij gebruiken op onze website content van de volgende derden:
a. Google
• „Google-Maps“ voor de weergave van landkaarten;
• „Google Translate“, waarmee teksten op onze website kunnen worden vertaald naar een andere taal;
Google is gecertificeerd volgens de Privacy Shield-overeenkomst en geeft daarmee de garantie dat zij zich houdt aan het Europese recht inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
b. Trustpilot
voor het opnemen van klantbeoordelingen op onze website.

Uw rechten
Als betrokken persoon kunt u uw rechten jegens ons claimen. Het gaat daarbij in het bijzonder over de volgende rechten:
• Op grond van artikel 15 van de AVG en art. 34 BDSG hebt u het recht te weten te komen of wij persoonsgegevens van u verwerken en welke dat zijn.
• Op grond van artikel 16 van de AVG hebt u het recht om rectificatie te verzoeken van uw gegevens.
• Op grond van artikel 17 van de AVG en art.35 BDSG hebt u het recht om verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken.
• Op grond van artikel 18 van de AVG hebt u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken.
• Op grond van artikel 20 van de AVG hebt u het recht om uw persoonsgegevens, die u met ons hebt gedeeld, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm van ons te verkrijgen en die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

Recht van bezwaar
Op grond van artikel 21 van de AVG hebt u het recht om bezwaar te maken tegen elke verwerking die is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder e) of f) van de AVG.

Functionaris voor gegevensbeschermingr
U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via het volgende e-mailadres: info@yesidid.nl

Klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit
Indien u van mening bent dat wij bij het verwerken van uw persoonsgegevens inbreuk hebben gemaakt op hetgeen is bepaald in de AVG, hebt u op grond artikel 77 van de AVG het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Versie: 01/2018