verkoopregels

1.Yes I Did is een advertentieplatform

Yes I Did is een platform waar een Adverteerder Advertenties kan plaatsen en een Gebruiker deze Advertenties kan bekijken. Yes I Did is geen partij bij de overeenkomst die tussen een Adverteerder en een Gebruiker tot stand komt. Adverteerders en Gebruikers dienen onderlinge geschillen zelf op te lossen.

 

2. Algemene regels voor het plaatsen van een advertentie op de Website

2.1 Advertenties die door een Adverteerder op de Website worden geplaatst, dienen aan onderstaande algemene regels te voldoen.

2.2 Het opmaken van een Advertentie:

a. In iedere Advertentie voor producten mag maar één concreet product/trouwjurk worden aangeboden of worden gezocht. Elke titel en elke tekst van een Advertentie dienen een omschrijving van het aangeboden of gezochte product te bevatten. Titels en teksten van Advertenties mogen alleen in het Nederlands of in het Engels zijn opgesteld. Het is niet toegestaan om gelijktijdig meerdere identieke Advertenties op de Website online/ geplaats te hebben. Het is niet toegestaan om dezelfde trouwjurk in meer dan één Advertentie tegelijk op de Website aan te bieden. Het is niet toegestaan om met gebruik van meer dan één account meerdere identieke Advertenties of meerdere Advertenties voor hetzelfde object of dezelfde dienst te plaatsen.

b. Iedere Advertentie dient in de best bijpassende categorie te worden geplaatst.

2.3 Advertentie-inhoud die niet is toegestaan:

a. De titel en de tekst van de Advertentie mogen niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist zijn. De titel en de tekst dienen de trouwjurk die ter verkoop wordt aangeboden juist en helder te beschrijven.

b. Een Advertentie mag in ieder geval geen discriminerende, pornografische, beledigende of en bedreigende of opruiende inhoud bevatten. Ook mag de inhoud geen politieke boodschappen en persoonsgegevens van derden bevatten of in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden.

c. Het is niet toegestaan een Advertentie te plaatsen met als enige doel het direct of indirect promoten van een bedrijf.

d. Het is niet toegestaan om foto’s bij een Advertentie te plaatsen die geen betrekking hebben op het aangeboden product of de aangeboden dienst.

e. Het is niet toegestaan om websites te vermelden of links naar websites op te nemen.

2.4 Illegale of onrechtmatige producten of diensten:

a. Het is niet toegestaan trouwjurken aan te bieden die illegaal/nep zijn of onrechtmatig zijn verkregen.

b. Zowel Adverteerder als Gebruiker dienen zelf altijd goed op te letten bij het aanbieden van en reageren op trouwjurken. Adverteerders en Gebruikers worden geacht zelf de wet- en regelgeving op het gebied van het desbetreffende product te kennen. Wij raden u aan om bij twijfel nadere inlichtingen of advies bij ons in te winnen.

2.5 Geen inbreuk op intellectueel eigendomsrechten van derden

Het is niet toegestaan om een product in een Advertentie op te nemen dat inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. Dit houdt onder andere in dat het niet is toegestaan om een product aan te bieden dat

(i) inbreuk maakt op het auteursrecht van een andere partij, zoals het auteursrecht op een foto. Als je jullie eigen trouwfoto’s of die van leveranciers gebruiken waarop de jurk wordt afgebeeld, bekijk dan altijd of de foto’s zonder toestemming van de fotograaf gebruikt mogen worden.

(ii) inbreuk maakt op het merkenrecht van een andere partij, zoals een trouwjurk met daarop een logo van die andere partij dat zonder toestemming is geplaatst; of

(iii) inbreuk maakt op het modelrecht van een andere partij, zoals een trouwjurk die is nagemaakt zonder toestemming van die andere partij.

In de titel en tekst van de Advertentie mag slechts de merknaam van de trouwjurk worden gebruikt die in de Advertentie wordt aangeboden of gevraagd.

In de titel of de tekst van de Advertentie mag alleen de handelsnaam worden gebruikt van de onderneming waarvan de betreffende trouwjurk afkomstig is. Het noemen van handelsnamen behorende bij producten of diensten die niet in de Advertentie worden aangeboden is niet toegestaan.

De Trouwjurk mag alleen in de tekst van de Advertentie met andere trouwjurken worden vergeleken en niet in de titel. De vergelijking mag op geen enkele wijze verwarring scheppen over de oorspronkelijke herkomst van het product. Bij de vergelijking mag geen merknaam behorende bij het andere vergelijkbare trouwjurken worden genoemd.

Het is niet toegestaan een disclaimer in de Advertentie op te nemen met betrekking tot de echtheid van de trouwjurk dat in de Advertentie wordt aangeboden. Adverteerders dienen zich ervan te vergewissen dat hun trouwjurk echt is en verhandeld mag worden, alvorens deze aan te bieden op Yes I Did.

2.6 Overige regels:

a.  Jurken dienen gereinigd te worden voordat men ze plaatst op Yes I Did.

b. Jurken mogen niet langer dan vijf jaar geleden zijn aangekocht.

c. Jurken moeten echt zijn en niet namaak. Jurken die op Chinese websites en vergelijkbare sites zijn gekocht die namaakjurken maken worden niet toegestaan op de website. Wij kunnen hierbij vragen naar bewijs van echtheid.

 

3. Het plaatsen van een Advertentie

3.1. Mijn account

Een Adverteerder plaatst zijn Advertentie via de knop ‘verkopen’ op de Website. Voordat een Adverteerder een Advertentie kan plaatsen dient zij eerst in te loggen.

Bij het aanmaken van een gebruikersaccount is het niet toegestaan om een adverteerdernaam te kiezen die een [url] of een gedeelte van een [url] bevat.

Het is niet toegestaan om uw inloggegevens aan derden te verstrekken. Het is niet toegestaan om inloggegevens van derden te gebruiken voor het plaatsen van Advertenties.

3.2. Totstandkoming Advertentieovereenkomst tussen Yes I Did en de Adverteerder

a. Nadat de Adverteerder heeft ingelogd, kan hij via de button ‘verkopen’ een Advertentie aanmaken. Na betaling van de advertentie komt de advertentieovereenkomst tussen Yes I Did en de Adverteerder tot stand.

b. Yes I Did bewaart alle gegevens van iedere Advertentieovereenkomst gedurende 30 dagen na verwijdering van de Advertentie. Daarna zullen wij de gegevens van de Advertentieovereenkomst bewaren zoals is beschreven in onze Privacyverklaring. Door middel van het contactformulier kan de Adverteerder binnen 30 dagen onder vermelding van het e-mailadres waarmee de Advertentie is geplaatst en onder vermelding van het advertentienummer deze gegevens opvragen.

3.3. Periode dat een Advertentie op de Website blijft staan
Advertenties waarvoor geen bijzondere regels gelden blijven op de website staan totdat de jurk is verkocht en maximaal 30 dagen erna, mits aan de daarvoor geldende (betalings-)voorwaarden is voldaan en de Adverteerder de Advertentie niet zelf verwijdert.

Indien het product dat in de Advertentie wordt aangeboden, wordt verkocht, dient de Advertentie te worden verwijderd. Bij verkoop van het product dat in de Advertentie wordt aangeboden eindigt de Advertentieovereenkomst tussen u en Yes I Did, en is Yes I Did haar verplichtingen onder de Advertentieovereenkomst volledig nagekomen.

3.4. Opvallen

Bij het opmaken van de Advertentie heeft de Adverteerder de mogelijkheid om zijn Advertentie te laten ‘opvallen’, via de homepagina en online marketing, etc. De regels hiervoor zijn beschreven op de bijbehorende webpagina’s.

 

4. Ontbindingsrecht

4.1 Op het plaatsen van een Advertentie kan in bepaalde gevallen het ontbindingsrecht zoals bedoeld in artikel 6:230o BW van het Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn.

4.2 Het ontbindingsrecht is in ieder geval niet van toepassing op Advertenties die op grond van het bepaalde in de Gebruiksvoorwaarden (waaronder op grond van Hoofdstuk I, artikel 6) (i) van de Website zijn verwijderd of (ii) zijn geplaatst door Gebruikers die zijn uitgesloten van de diensten van Yes I Did of waarvoor bepaalde beperkingen gelden.

4.3 Tenzij anders overeengekomen gaat u ermee akkoord dat een Advertentie direct, tijdens de wettelijke ontbindingstermijn, wordt geplaatst. Dit heeft gevolgen voor een eventueel van toepassing zijnd ontbindingsrecht. U verklaart tevens dat u afstand doet van een eventueel van toepassing zijnd ontbindingsrecht, zodra Yes I Did de Advertentieovereenkomst is nagekomen.

4.4 Indien het in artikel 4.1 bedoelde ontbindingsrecht van toepassing is op de door u geplaatste Advertentie dan gaat u ermee akkoord dat indien u gebruik maakt van uw ontbindingsrecht, u aan Yes I Did een evenredige vergoeding verschuldigd bent voor de door Yes I Did geleverde diensten. In bepaalde gevallen zal deze evenredige vergoeding worden berekend op basis van het aantal dagen dat bij uw gebruik van uw ontbindingsrecht resteert van de overeengekomen advertentieperiode en/of het gemiddeld aantal biedingen op producten of diensten voor Advertenties in dezelfde rubriek, zoals door Yes I Did van tijd tot tijd wordt vastgesteld.

4.5 Indien u gebruik maakt van het ontbindingrecht zal Yes I Did de prijs van de dienst, verminderd met een evenredige vergoeding, binnen 21 dagen na uw ontbindingsverzoek aan u terugbetalen. Klik [hier] voor meer informatie over de uitoefening van het ontbindingsrecht.

 

5. Biedingen zijn niet bindend

5.1. Tenzij in deze Gebruiksvoorwaarden anders is geregeld, is een bod op een product of dienst in een Advertentie niet bindend. Een Adverteerder is niet verplicht een dergelijk (redelijk) bod te accepteren. Indien een dergelijk bod door een Adverteerder wordt geaccepteerd, verplicht dit de bieder niet tot aankoop.

 

6. Regels voor het aanbieden van de prijs/betaalmethoden in een Advertentie

6.1. Een Adverteerder mag een Gebruiker in een Advertentie niet verplichten om bepaalde betaalmethoden te gebruiken. Klik hier voor meer informatie over veilig betalen.

6.2. Het is een Adverteerder niet toegestaan om in het prijsveld van de Advertentie alleen een deel van de prijs te vermelden. In de in het prijsveld vermelde vraagprijs dienen alle voor de Gebruiker onvermijdbare kosten(posten) te zijn in begrepen. Dit betekent dat alle kosten die de Gebruiker noodzakelijkerwijs moet maken om het aangeboden product te kopen en te gebruiken, of de aangeboden dienst af te nemen, waaronder maar niet beperkt tot verplichte reinigingskosten, belastingen, overschrijfkosten, in de vermelde vraagprijs dienen te zijn inbegrepen. Verzendkosten mogen apart worden berekend.

6.3. Adverteerders die als ondernemer hun goederen en diensten aan particulieren aanbieden, zijn op basis van artikel 38 van de Wet op de omzetbelasting verplicht prijzen inclusief btw aan te geven in een Advertentie.

 

7. Melden van illegale of inbreukmakende Advertenties aan Yes I Did.

7.1. Meldingen van Advertenties in strijd met de Gebruiksvoorwaarden

a. Wij proberen yesidid.nl zo goed als mogelijk schoon te houden van namaakgoederen. Op deze manier beschermen wij de kopers tegen de nadelige gevolgen van namaak trouwjurken en tegelijkertijd de rechten van bedrijven die wel originele trouwjurken ontwerpen. Het formulier “Inbreukmakende advertenties” kan alleen worden gebruikt door houders van intellectuele eigendomsrechten of hun gemachtigden en wettelijke instanties. Advertenties die op andere wijze in strijd zijn met de Gebruiksvoorwaarden, kunnen worden gemeld via het standaard contact formulier.

7 .2. Meldingen ingeval van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten

a. Via het contactformulier kunt u ervoor te zorgen dat in Advertenties aangeboden producten geen inbreuk maken op het auteursrecht, het merkrecht of andere intellectuele eigendomsrechten van derden.

b. Rechthebbenden kunnen melding maken van een Advertentie die inbreuk maakt op hun rechten, en een verzoek indienen voor de verwijdering van deze Advertentie door ons een bericht te sturen via contactformulier.

 

8. Wij geven geen garanties

8.1. Adverteerders en Gebruikers dienen zelf voldoende onderzoek te verrichten en zich voldoende te laten informeren voordat zij een Advertentie op de Website plaatsen. Wij voeren geen controle uit op de kwaliteit van de inhoud van de Advertentie, de veiligheid of de rechtmatigheid van de geadverteerde producten of diensten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van Adverteerders om producten te verkopen of diensten aan te bieden en/of de bevoegdheid van Gebruikers om producten te kopen of de diensten af te nemen. Yes I Did geeft daarover geen garantie.

8.2. Yes I Did kan u ook niet garanderen dat de producten of diensten die door Adverteerders op de Website worden aangeboden voldoen aan uw verwachtingen.

 

9. Vrijwaring dienst Advertenties en beperking aansprakelijkheid Yes I Did

9.1. Iedere Gebruiker vrijwaart Yes I Did voor aanspraken van derden met betrekking tot schade geleden door;

(i) het aangaan van een overeenkomst op basis van een Advertentie,
(ii) het gebruik van via de Website gekochte trouwjurken; en
(iii) het (beweerdelijk) inbreukmakende en/of anderszins onrechtmatige karakter van de (inhoud van de) Advertentie en/of de geleverde trouwjurk.

9.2.  De voorwaarden voor de beperking van de aansprakelijkheid van Yes I Did zijn opgenomen in de algemene gebruikersvoorden, artikel 8.

 

10. Wijzigingen

10.1. Yes I Did kan de Website of delen daarvan, waaronder de advertentieduur, verlengingsmogelijkheden, de indeling van de groepen en rubrieken, de indeling van de Website en zoekopties, te allen tijde en naar eigen inzicht wijzigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging aan te kondigen binnen redelijke termijn voordat deze worden doorgevoerd.

10.2. Yes I Did kan de prijzen van de betaalde Advertenties te allen tijde wijzigen. Indien tijdens de looptijd van een Advertentieovereenkomst een prijsverhoging plaatsvindt die meer bedraagt dan het CBS consumentenprijsindex cijfer, dan heeft de Adverteerder het recht deze Advertentieovereenkomst te beëindigen.

 

11. De Advertentie kan ook elders worden gepubliceerd

11.1. Yes I Did kan de Advertentie en de inhoud daarvan gebruiken voor eigen publiciteitsdoeleinden. Dit houdt onder andere in dat een Advertentie of een gedeelte daarvan door ons via andere distributiekanalen kan worden getoond, zoals op websites van derden, sociale media of in gedrukte media of op televisie.

11.2. Door het plaatsen van een advertentie verstrek je Yes I Did automatisch een kosteloze, wereldwijde, onherroepelijke, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie om de advertentie en/of (delen van) de inhoud daarvan te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken (en aan derden toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen) voor marketing-, promotie- en/of advertentiedoeleinden. Je garandeert dat je bevoegd bent deze licentie te verstrekken.

11.3. Wij kunnen voor publiciteitsdoeleinden derde partijen toegang verschaffen tot een Advertentie om het hun mogelijk te maken deze en andere Advertenties te promoten op websites van derden, via e-mail en door middel van andere kanalen. Deze promoties kunnen (delen van) de Advertentie bevatten.

11.4. De opmaak van Advertenties kunnen dusdanig gewijzigd worden dat de Advertenties toegankelijk zijn vanaf mobiele apparatuur of andere software applicaties van derden.

 

12. Betaalde Advertenties

12.1. De betaling van de advertenties voor Yes I Did dienen vooraf plaats te vinden. Indien de betaling niet of niet tijdig wordt voldaan zal de advertentie niet op yesidid.nl worden geplaatst en zal het contract per direct ontbonden worden.

12.2. Yes I Did kan (onderdelen van) de Website en de diensten te alle tijden wijzigen. Tevens kunnen wij onze diensten stopzetten. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of stopzetting aan te kondigen binnen redelijke termijn voordat deze worden doorgevoerd.

 

13. Omzetbelasting

Yes I Did brengt 21% Nederlandse omzetbelasting in rekening op te betalen bedragen voor alle diensten van Yes I Did, tenzij anders wordt vermeld op de Website.

 

14. Ontbindingsrecht

Zodra de betaling is voldaan ga je een overeenkomst met Yes I Did aan om de trouwjurk via onze website te verkopen. Op het moment dat de jurk op de website is gepubliceerd gaat de overeenkomst in werking en kunt u deze niet opzeggen. U kunt dan alleen de advertentie stopzetten, maar u krijgt dan geen restitutie van het betaalde advertentiebedrag. U heeft ook geen recht op restitutie voor het plus pakket, waarbij plaatsing op de voorzijde van de website is inbegrepen.

Wij kiezen zelf welke trouwjurken wij gratis extra aandacht geven op de website of in onze marketingactiviteiten. U kunt hier geen rechten aan ontlenen met wat betreft restitutie van het advertentiebedrag als wij ervoor kiezen uw jurk niet extra onder de aandacht te brengen.

Mocht u op enige wijze toch van mening zijn dat u recht heeft u restitutie dan kunt u via het contactformulier een aanvraag hiervoor doen.